BMNetwerk_BBBEEDie Departement Administrasie en Finansies lewer ’n diens aan al die departemente en afdelings in die Bybel-Media Groep. Hulle doelwit is om alles van dag-tot-dag op datum en georden te hou, sodat hulle enige tyd met sukses geoudit kan word.

Dit is dié departement se taak om alle inligting en dokumentasie wat met finansies en formele personeelsake verband hou te hanteer – alle betalings en ontvangstes, debiteuretransaksies, krediteure, rekonsiliasies, debietorders, personeelaangeleenthede, salarisse, begrotings, maandstate, versekering en algemene kantooradministrasie.